Reptes dels diferents departament de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar les solucions en el marc del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals Avançades

Mosaic reptes

El Programa planteja reptes “Mission driven”, orientats a desenvolupar solucions per a objectius de la pròpia Generalitat mitjançant models “dual-use”, és a dir, que els resultats de la recerca son utilitzats pel sector públic (objectiu inicial) i transferits al sector privat per la generació de creixement econòmic, creació de llocs de treball i l’assoliment de lideratge global (objectiu que en justifica el segon ús).

En definitiva, es vol potenciar la valorització i la transferència de coneixement i les capacitats d'absorció del teixit productiu, de manera que una vegada incorporat aquest coneixement en els processos, els productes i els serveis, generi alt valor afegit per a les empreses i la societat.

Departament Territori i Sostenibilitat

  • Plataforma de predicció territorial

L’objectiu de la proposta és desenvolupar un projecte pilot en el que, definits uns àmbits territorials i temàtics, es pugui demostrar la viabilitat de construir un instrument de predicció territorial amb diferent capacitat en funció de les temàtiques. Una eina que, a partir d’un conjunt de dades fiable i un model adequat (algoritme, motor), permeti avaluar l’estat del territori, les tendències de canvi i escenaris de vulnerabilitat.

L’objectiu estratègic departamental és disposar d’una eina que permeti gestionar i planificar el territori amb més capacitat predictiva. Actualment existeixen moltes dades però no estan unificades al servei d’una anàlisi integrada.

Document explicatiu

Presentació

  • Carreteres proveïdores d'energia

La contribució que la carretera pot realitzar es sintetitza en un vector amb vàries components: garantir  l’encarrilament dels vehicles davant  pèrdues del camp electromagnètic mitjançant la disposició de marcadors magnètics allotjats en el paquet de ferm —SAI de posicionament—, permetre una comunicació bi-direccional de qualitat amb els vehicles — SAI d’informació—, facilitar la generació d’energia elèctrica disponible per a elements funcionals o per a la recàrrega dels vehicles elèctrics — SAI energia elèctrica, gran bateria.

L’objectiu d’aquesta proposta es determinar si el Domini Públic constituït per les plataformes de les carreteres i els marges pot aprofitar-se per generar energia elèctrica i emmagatzemar-la amb un rendiment acceptable.

Document explicatiu

Presentació

  • Bus autònom a l'alta muntanya

Es tracta d’adaptar una via existent i el seu entorn immediat a una tecnologia compatible amb un vehicle autònom. En principi, per al projecte pilot s’ha escollit un itinerari situat al Parc natural de l’Alt Pirineu, entre Alòs d’Isil i el Refugi d’en Fornet, amb 4,5 km de recorregut, encara que podria ser ampliat en funció de les possibilitats reals.

El projecte consisteix en adaptar la carretera un sistema intel·ligent de guiat i disposar d’un microbús autònom per a fer el recorregut en un circuit tancat a la resta del trànsit fins a l’entrada del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

El sistema tindrà la capacitat de respondre als canvis en el clima i, potser el més important, connectar-se entre el vehicle i la carretera i amb el núvol d’internet en temps real compartint la informació a tota la xarxa.

Document explicatiu

Presentació

  • Traçabilitat i Circularitat dels aparells elèctrics i electrònics i els seus residus

Es pretén desenvolupar un projecte que demostri la viabilitat de disposar d’un sistema que permeti traçar i localitzar els AEE (aparells elèctrics i electrònics) comercialitzats a Catalunya des del mateix moment de la seva fabricació. Aquesta traçabilitat inclouria informació acurada dels components que es defineixin com estratègics i que contenen determinats AEE.

El projecte també pretén crear una cadena de confiança per tal de que els recursos econòmics que els fabricants d’AEE han d’aportar per a la correcta gestió dels RAEE (residus d’aparells elèctrics i electrònics) es distribueixen d’una forma segura i honesta entre els diferents agents implicats.

Document explicatiu

Presentació

Departament d'Interior

  • Avançant cap al SITAC

Actualment els cossos d’emergència no disposen d’un conjunt coherent d’eines i es produeixen disfuncions entre els diferents entorns de treball. D’aquí la necessitat no solament d’integració (que no representaria cap repte de recerca), sinó de desenvolupaments de noves eines en l’univers del futur Sistema d’Informació Tàctica (SITAC.CAT) que actuïn com a demostradores d’entorn integrat.

Document explicatiu

Presentació

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

  • Impuls al desplegament del 5G

Si bé en grans ciutats i zones molt denses, el desplegament de la tecnologia 5G estarà gairebé garantit pels interessos comercials de les operadores de telecomunicacions, en canvi, en altres zones no és tan clar. L’objectiu del projecte és disposar d’indicadors que ajudin a analitzar la viabilitat tècnica i comercial i, per tant, si s’escau, establir polítiques de foment del desplegament per tal de no crear noves escletxes tecnològiques. Les localitzacions objectiu serien:

- Els polígons industrials

- Les urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans

- Les zones rurals

- Nuclis urbans menys densos, corresponents amb ciutats entre 5.000 i 40.000 habitants

La Generalitat procurarà proporcionar els espais adients al territori per a les proves en els escenaris de test dibuixats, incloent punt de connexió en cas necessari.

Document explicatiu

Presentació

  • Anàlisi de l'exposició dels usuaris a riscos de ciberseguretat

L'objectiu és desenvolupar una eina que ajudi a minimitzar l'èxit de les campanyes d'atacs de ciberseguretat mitjançant l'anàlisi dels riscos associats a cada tipus d'usuari. S'analitzarà el nivell d'exposició a amenaces de cada usuari mitjançant un perfilat i identificant els dispositius de connexió i nivell d'utilització, la Identificació de les plataformes utilitzades i riscos de seguretat, la identificació de les aplicacions utilitzades i riscos de seguretat associats, etc. Paral·lelament, s'analitzarà el comportament dels usuaris maliciosos i el seu patró d'activitat per tal de poder reconèixer la continuïtat d'un atac.

Document explicatiu

Presentació

  • Criptografia Quàntica en Comunicacions Crítiques

El projecte proposa desenvolupar un sistema de comunicacions segur reforçat amb tecnologies quàntiques i, especialment, un transceptor de distribució de claus quàntiques (QDK) d'alt rendiment, que, a la vegada, superi els principals colls d'ampolla dels sistemes actuals. El sistema desenvolupat en aquest projecte haurà de presentar un pla de negoci i industrialització a preus comercials atractius. En aquest projecte la Generalitat aportarà les infraestructures de comunicacions sobre fibra òptica necessàries per realitzar les proves d’aquest projecte.

Document explicatiu

Presentació

  • Sistema d'Identificació Verificada de Catalunya (SIVCat)

Definició d’un servei públic adreçat als ciutadans/es de Catalunya que, basat en un Sistema d’Identificació Verificada (en endavant, SIVCat), i diversos mitjans d’identificació electrònica, permeti a la ciutadania la seva autenticació en l’actuació electrònica enfront les administracions públiques, i les entitats privades, mitjançant un sistema de verificació d’identitats/credencials auto-sobiranes digitals.

Document explicatiu

Presentació

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEDER, destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D duts a terme a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses. Els projectes hauran de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i la tecnologia, així com capacitar les empreses per accedir a convocatòries internacionals d’R+D i, en especial, al programa Horizon 2020 de la Unió Europea i a licitacions.

feder