• Imprimeix

donaTIC.cat

El pla donaTIC.cat consta d’un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu l’impuls i reconeixement del paper de la dona en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

donaTIC.cat

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ocupa a Catalunya 84.600 treballadors, xifra que suposa prop del 2,7% de la població catalana ocupada, segons dades de l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2015. El sector de les TIC s’ha erigit com a generador d’ocupació durant els darrers anys, fet que el situa com un dels àmbits d’activitat amb més bones perspectives econòmiques i socials.

Malgrat això, hi ha una mancança de professionals qualificats en aquest sector i es va consolidant la davallada de les preinscripcions en titulacions de l'àmbit de les TIC. Aquesta situació és encara més preocupant si tenim en compte que, segons l'informe Women active in the ICT sector, només el 30% de les persones ocupades en el sector són dones i de les persones que escullen estudis postobligatoris en l'àmbit de les TIC, només el 33% són dones.

Amb l’objectiu d’incrementar el rati de presència de dones en el món TIC, el pla donaTIC.cat ha estat dissenyat per potenciar totes aquelles activitats que estiguin orientades a:

  • garantir el no sexisme i reduir el ciberassetjament en l’àmbit de les TIC
  • promocionar l’accés de les dones a les TIC i fomentar l’emprenedoria
  • promocionar les vocacions tecnològiques entre les dones

Objectius

  • Afavorir la implantació de les noves tecnologies a partir de criteris d’igualtat.
  • Fomentar la participació de les dones en la construcció de la societat digital.
  • Promoure el continguts creats per dones en la societat digital.
  • Promoure les vocacions tecnològiques entre les dones.
  • Eradicar les barreres que dificulten l’ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics.
  • Garantir la igualtat efectiva de dones i homes en les polítiques de promoció i d’inclusió digital.

Líder i participants

Líder                         Participants

logo_gene        

Data d'actualització:  19.09.2016